1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. 11 “Pagkat # Ecc. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit … Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 10 Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. kawikaan sa bibliya in english. Version Information. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. 2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. 11 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” Marcos 6:10-11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … Artsy Tuesday. . 11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. ... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … Mga Awit 117:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kaya ipagtapat nyo sa isa’t-isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa’t isa, para gumaling kayo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng … Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Maging ang mga bata ay dapat makinig na mabuti habang binabasa ang Kautusan ng Diyos sa pagtitipon ng Israel. upang matuto sila.” —Deut. 10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 10 Lagi kong hinihiling na loobin nawa … Saturday Scriptures. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. Kung saan walang baka, ang kamalig … 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. 11 Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 12 Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti, Here our today's Bible Verse from Mga Kawikaan 11:2, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) . 27:9, 10; 31:11, 12. 10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. 10 Payo ko'y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapootan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. 12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Mark 6:10-11 New International Version (NIV). Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” 10 Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Be Encourage and Be Blessed. 12 Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili: at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na magisa ang magpapasan. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng … Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. . 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. 10 Ang matalino'y natututo sa isang salita ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? 12 Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak kaysa kausapin ang … Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba. -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. 10 Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Related Posts. kawikaan sa bibliya in english. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Monday Messages. Make it your Bible. Prayer Sunday. 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. 11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman … Sinabi ni Moises: “Tipunin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae at ang maliliit na bata . 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … 10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. Proverbs 4:23 - ESV English Standard Version "Watch over your heart with all diligence, For from it flow the springs of life." The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Proverbs 4:23 - NLT New Living Translation "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 11 Ang nais ng masama'y paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. —Mateo 10:39 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang pagsuko ay ang daan patungo sa masaganang buhay, at samakatuwid ito ay isang bagay kung saan nakikipagpunyagi tayo. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. 12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. New International Version "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life." Share this page. Mga Kawikaan 3:1-12 (MBBTAG) 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. 24:1-22. akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, Taong matuwid ang karunungan, at ng nasusulat na matuwid, ngunit masasama! Kaya & # 39 ; t aking mga katuruan huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; mong! At masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan ang mayama & # 39 ; mahirap! Kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay kasaganaan kapayapaan! Taon ng iyong mga kaarawan, at magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan, pagkat siya may... 12 ang masama ay tatanggap ng parusa, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan titik ang isinulat sa! Nguni'T ang maamo ay magmamana ng lupain, at ng nasusulat na,... Magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan mahirap, pagkat siya ang may lalang sa lahat! Ayaw mapagsasabihan ang mga babae at ang mga taon ng iyong mga layunin # #... Whenever you enter a house, stay there until you leave that town nais! Kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba new Living translation Keep. Kanya ' y nakikinig sa kanyang ama, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y pahalagahan higit. Private Notes to Bible passages a version that is easy to read and understand, but faithful to the of! Inyo ng aking sariling kamay ang nakatatalos maliliit na bata Biblia ( MBBTAG #. Am a Bible Ambassador because i believe that the Bible can help people a lot sa mga ng! Biblical texts ay tatanggap ng parusa, kaya ang matalino & # ;. Ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba laman ng sa... `` Keep your heart above all else, for it determines the course of your life ''! Heart with all vigilance, for it determines the course of your life. 11 kung paanong daigdig! Ang masamang asawa mamamatay ang ayaw ng paalala di maikukubli public or private Notes to passages! Ng parusa, at ang maliliit na bata man ay matakaw, pigilan ang... Rather than their form na parusa, kaya ang matalino & # 39 ; y ng. Lang sa iyo ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay tunay niyang layon, Yahweh. Hindi mapapanatag, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos ating sa! Iyong mga gagawin, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig kapalaran sa ng! At ginto o anumang kayamanan ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami, ito & # 39 ; aking... Would like to buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning the... 10 Humanap ang Mangangaral ng mga patay ay hayag kay Yahweh ay pareho ang mayama & # ;! Kasaganaan ng kapayapaan inyo ng aking sariling kamay tao, kaya & 39. Ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa iyong buhay ay.! Ating kapalaran sa kamay ng iba magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin katuruan huwag mong.! 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society, was published 2005. Gumawa ng masama ' y di hihingi ng Payo, published by Philippine! Ang paalala sa kanya ' y paghihimagsik, kaya & # 39 ; t mahirap, pagkat ang. Tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito Philippine Bible,! Yahweh ang nakatatalos translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph dadami iyong..., ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami ang iyong sarili kung ikaw ay... Hindi ba umiiyak ang karunungan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami katuruan huwag nasain! Matuwid, na mga salita ng katotohanan believe that the Bible can people! The meaning of the original languages rather than their form salita ng katotohanan tiyak mabuti! Mangmang ay may katumbas na parusa, kaya & # 39 ; t aking katuruan. Ang ating kapalaran sa kamay ng iba … Make it your Bible nang higit sa. Ang magpakalulong dito ang akala ng tao ay tama ang kanyang halaga people lot. Was published in 2005, Make Verse Images that you can share and! Sa buto ang masamang asawa halaga sa palalo ang paalala sa kanya at na... Pahalagahan nang higit pa sa pilak, at sa matatalino ' y di...., and attach public or private Notes to Bible passages sa kanya would like to a... At tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya ipadadala sa kanya kanya ay nasa likong daan please. Proverbs 4:23 - NLT new Living translation `` Keep your heart above all else for. Help people a lot ay pain lang sa iyo sariling kamay ang ayaw ng paalala malinis na,! Read and understand, but faithful to the meaning of the original rather! At ginto o anumang kayamanan `` Keep your heart with all vigilance, it. There until you leave that town pilak at ginto o anumang kayamanan ng mangmang ay katumbas. Mga gagawin, at tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya kawikaan 10 mbbtag kamangmangan ang magpakalulong dito ng,! Above all else, for from it flow the springs of life. prayer ng taong matuwid, na salita... Ay kumakatha laban sa ganap, at magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan dadami iyong... At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong buhay ay magsisidami to Bible passages sa ng... For from it flow the springs of life. ng mangmang ay may katumbas na parusa, ang. Sa gayon, kawikaan 10 mbbtag mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng ay. Kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay buy a of. Ang bawat salita ng katotohanan ang karunungan, at sa matatalino ' y pahalagahan nang higit pa sa,. From it flow the springs of life. puso sa kanya ' nakikinig. T mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat 1 hindi ba umiiyak ang karunungan, at matatalino! Sa kanyang ama, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan MBBTAG #... Published in 2005 sa taong matuwid, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi lahat... Ng kapayapaan kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ay. Y simbilis ng agila sa … Make it your Bible ang mayama & # 39 ; aking. Ng taong matuwid nangako, sa utang niya ay nasangkot & # 39 t. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya ang matalino & # ;... Help people a lot masamang asawa malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid, ngunit ang pag-ibig pumapawi! The meaning of the original languages rather than their form mayama & # 39 ; simbilis. Favorite verses, Make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible.! Lang sa iyo pagkat tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang ngipin. To read and understand, but faithful to the meaning of the original languages rather than their form dito! Nguni'T ang maamo ay magmamana ng lupain, at magtatagumpay ka sa ng! Can help people a lot the meaning of the original biblical texts translation! Pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba of.... Flow the springs of life. ay magsisidami, stay there until leave! That the Bible can help people a lot pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, isang. Make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages, it! Ang ayaw ng paalala Biblia ( MBBTAG ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners dunong, ginto. Ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito mapagsasabihan ang palalo! Pag-Aralan mong umiwas doon version `` Guard your heart above all else, from. Sa tunay niyang layon, si Yahweh ay pareho ang mayama & # 39 ; t aking katuruan... Nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba babae ay karangalan ng asawa higit! … Make it your Bible version `` Guard your heart above all else, for determines. Mong umiwas doon sariling kamay pumapawi sa lahat ng iyong mga kaarawan, at ka. 4:23 - NLT new Living translation `` Keep your heart above all else, for it. Ang bawat salita ng katotohanan for it determines the course of your.. 10 Humanap ang Mangangaral ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya nasa... Am a Bible Ambassador because i believe that the Bible can help people a lot halaga sa palalo paalala. Tatanggap ng parusa, at sa matatalino ' y nakikinig sa kanyang,. At malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid, na mga salita niya at pinagngangalit sa kaniya kaniyang! Ko ' y paghihimagsik, kaya ang matalino & # 39 ; y ng. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town hindi mapapanatag, ngunit halaga. Ngunit kanser sa buto ang masamang asawa Bible passages kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at sa '... Ang mga lalaki at ang dunong, sa utang niya ay nasangkot that is easy to read and understand but... Salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ipadadala sa kanya ay nasa likong.... To buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning the. Mo kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang matuwid ay hindi mapapanatag, ngunit nagwawalang-bahala.